Groep 4

Groep 4

Voor groep 4 staat juf Malti.

Dit leren de kinderen onder andere in groep 4:

Taal
Voor taal gebruiken we de methode ‘Taal Actief’. We staan stil bij diverse thema’s zoals vriendschap, vakantie, mijn school, kalender, dierenmanieren, beeldtaal, film en theater en winkel.

Het taalonderwijs is opgebouwd rond de volgende aspecten:
Woordenschat,  taal verkennen, spreken/luisteren, schrijven, samenwerkend leren

Spelling
Vier keer in de week zijn we naast taal ook bezig met spelling. De kinderen leren de woorden te verdelen in strategieën:

Luisterstrategie : je schrijft het woord zoals je het hoort.

Regelstrategie   : pas de regel toe die bij dit probleem hoort.

Weetstrategie    : leer het woord uit je hoofd.

Binnen deze strategieën komen verschillende spellingscategorieën (vb. sch-woorden, nk/ng-woorden) aanbod.

Na drie weken oefenen volgt een woordendictee. N.a.v. dit dictee wordt de vierde week de spellingstof op verschillende niveaus aangeboden. Deze week wordt afgesloten met een zinnendictee.

Als uw kind moeite heeft met spelling in de klas dan zal hij/zij een oefenblad mee naar huis krijgen.

Rekenen
Ook in groep 4 wordt er gewerkt met de methode “Wereld in getallen”. De methode is verdeeld over 6 blokken. Elke blok heeft 25 lessen, een toetsles en herhalings- en verrijkingsbladen voor na de toetsles. Elke vijfde les is een herhalingsles. Dit is om te kijken of de leerlingen de stof van de voorgaande les hebben begrepen. Aan bod komen optellen en aftrekken t/m 100, analoog en digitaal klokkijken, getalbegrip t/m 200, geld, meten en tafels. Aan het eind van het schooljaar moeten de kinderen de tafels van 1-2-3-4-5 en 10 kennen.

Technisch lezen
Technisch lezen: In groep 4 wordt veel aandacht besteed aan het voortgezet technisch lezen. Om hier een duidelijke lijn in te krijgen, werken we met de methode, Estafette. Estafette is gebaseerd op de nieuwe AVI-niveaus en sluit aan bij Veilig Leren Lezen, de leesmethode die in groep 3 gebruikt wordt. Het is belangrijke dat de kinderen teksten op M4/E4 niveau vloeiend en vlot kunnen lezen.  De methode heeft ook veel aandacht voor leesplezier.

Begrijpend lezen
Hiervoor gebruiken wij de methode : Nieuwsbegrip XL. Deze methode bestaat uit interactieve leeslessen aan de hand van de actualiteit. Iedere week is er een nieuw en actueel onderwerp. Deze lessen worden op 5 niveaus gegeven. In groep 4 worden de teksten van AA behandeld.

Schrijven
Hiervoor gebruiken we de methode : Pennenstreken. In groep 4 staan de hoofdletters centraal.

Daarna leren de kinderen de verbindingen naar de volgende (kleine) letter schrijven. Belangrijk bij het schrijven is:

-de schrijfhouding,  de pengreep,  de ligging van het schrift

Aardrijkskunde/Geschiedenis/Natuur en techniek
Er wordt gewerkt met de aardrijkskundemethode “Argus Clou “. Deze methode in groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs is opgebouwd rondom de mysterieuze hoofdpersoon Argus Clou, 'professor in alles'. Aan de hand van een authentieke bron en ontdekvragen daagt hij kinderen uit tot onderzoek. De methode is compact: voor groep 3-4 zijn tien lessen per jaar nodig. De lessen zijn thematisch opgebouwd. De methode bestaat per leerjaar uit een lesboek en een werkboek.
Voor geschiedenis en natuur en techniek zijn gelijknamige methodes verschenen met dezelfde opbouw en didactiek.

Sociale-emotionele ontwikkeling
Voor de sociale-emotionele ontwikkeling werken we met de Soemo kaarten. Er wordt hiermee gewerkt aan zelfkennis, zelfvertrouwen, zelfbeheersing, enz.

Huiswerk
De kinderen krijgen elke week een huiswerkblad mee. Hierop staat wat ze per week aan huiswerk krijgen.

De kinderen krijgen elke week een oefenblad mee om thuis te lezen.
Soms krijgen ze ook een extra oefenblad voor rekenen, spelling, taal of schrijven.

 

Terug

Goudseweg 15

3031 XH Rotterdam

010-4126573

info@nullvierleeuwen.nl